Privacy

EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en kan verwijzen naar een of meer lidfirma’s van Ernst & Young Global Limited, die elk een aparte rechtspersoon zijn. De voor de gegevensverwerking ‘verwerkingsverantwoordelijke’ die de door een bezoeker van ey.com (hierna: “Onze Site”) verstrekte persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, is de EY lidfirma in het land van de bezoeker of een andere lidfirma van EY waaraan de bezoeker persoonsgegevens heeft verstrekt.

Hieronder volgt ons privacy statement ten behoeve van het wereldwijde netwerk van EY lidfirma’s en andere EY entiteiten. Hierin omschrijven wij hoe wij de privacy van alle bezoekers van Onze Site respecteren.

In dit privacy statement worden onder persoonsgegevens verstaan gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn, zoals uw naam of uw contactgegevens.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen, of met uw vaste EY contactpersoon.

Verzamelen, gebruiken, openbaar maken, aanmelden

Om van Onze Site gebruik te maken hoeft u zich niet aan te melden. Als u Onze Site enkel bezoekt, verzamelen wij geen persoonsgegevens over u, behalve tot op zekere (beperkte) hoogte via het gebruik van ‘cookies’, hetgeen we verderop toelichten. Er kan echter sprake zijn van omstandigheden waarin u besluit om u aan te melden en u te abonneren op doorlopende updates van EY. In dat geval is het mogelijk dat EY contact met u opneemt om u uit te nodigen voor speciale evenementen of om u informatie over onze dienstverlening, publicaties en/of producten te verschaffen, dan wel ten behoeve van andere marketingdoeleinden.

Zo kunt u zich aanmelden voor:

 1. E-mail alerts

EY biedt bezoekers van haar site een ‘e-mail alert service’, die inhoudt dat wij abonnees per e-mail een update sturen als er nieuwe informatie op Onze Site wordt geplaatst. Als u besluit zich hierop te abonneren, verzamelen wij algemene contactgegevens over u, zoals uw naam en e-mailadres.

 1. Belangstelling tonen voor werken bij EY

Via Onze Site kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent in werken bij EY of solliciteren op een van onze vacatures. Nadere bijzonderheden over de wervings- en selectieprocedure en de in dat kader vereiste gegevens vindt u in het gedeelte ‘Carrière’ van Onze Site.

 1. Thought Center-webcasts

Om een Thought Center-webcast (live of gearchiveerd) van EY te kunnen bekijken, dient u zich aan te melden. Het kan zijn dat bij het aanmelden om persoonsgegevens (naam, contactgegevens, etc.) wordt gevraagd. Het soort verzamelde gegevens verschilt. Bij het aanmelden wordt u ook gevraagd of u cliënt van EY bent en of u via e-mail alerts over Thought Center-webcasts van nieuwe webcasts op de hoogte wilt worden gehouden.

Deze informatie is benodigd om een webcast te kunnen bekijken. Tevens kunt u bij het aanmelden een hokje aanvinken om de inlogprocedure te automatiseren, zodat u bij uw volgende bezoek (vanaf dezelfde computer) aan het gedeelte met de Thought Center-webcasts automatisch ingelogd bent. Wij gebruiken deze bij aanmelding verkregen informatie ten behoeve van intern onderzoek en interne analyse, zodat wij meer inzicht hebben in wie onze webcasts bekijkt zodat wij beter aan uw behoeften kunnen voldoen.

Als u belangstelling heeft voor Thought Center-webcasts, maar geen persoonsgegevens wilt verstrekken, kunt u de op Onze Site geplaatste executive summary’s (‘webcast recaps’) doornemen, waarvoor u zich niet hoeft aan te melden.

 1. Surveys

EY voert surveys via Onze Site uit. Van de deelnemers daaraan worden eventueel – naast hun mening en/of feedback – persoonsgegevens gevraagd (naam, contactgegevens, etc.). Het soort verzamelde gegevens verschilt per survey.

 1. Aanmelding Thought Leadership

Het komt wel eens voor dat EY in ruil voor onze Thought Leadership-materialen (white papers, artikelen, onderzoeken, rapporten, analyses, brochures, etc.) aanmelding verlangt. Via aanmeldingsformulieren kan om persoonsgegevens worden gevraagd. Het soort verzamelde gegevens verschilt per aanmelding. EY behoudt zich het recht voor om bepaalde Thought Leadership-materialen alleen onder diegenen te verspreiden die de gevraagde informatie hebben verstrekt.

 1. Aanmelding voor evenementen

EY stelt u in staat om u – via Onze Site dan wel (in sommige gevallen) via de website van een derde – voor evenementen aan te melden. Via de aanmeldingsformulieren voor die evenementen kunnen persoonsgegevens worden verzameld, waarbij het soort verzamelde gegevens per aanmelding verschilt. EY kan gegevens aangaande de aanmelders in samenhang met het evenement aan derden verstrekken.

Voorbeelden van ‘derden’ zijn hotels, (mede)financiers, de promotors van het evenement, evenementorganisatoren (ook in geval van aanmelding via websites van derden), sprekers, panelleden, etc. Voor een goed begrip van de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt en bewaard, raden wij u aan de specifieke informatie te raadplegen die voor elk afzonderlijk evenement wordt verstrekt.

 1. Entrepreneur Of The Year®

EY aanvaardt via Onze Site voordrachten voor het EY Entrepreneur of the Year-programma. Van de kandidaten, die het voordrachtformulier moeten ondertekenen, worden persoonsgegevens (waaronder gegevens van financiële aard) gevraagd. De voordrachtformulieren worden ten behoeve van de selectie van de winnaars aan de programmafinanciers en aan onafhankelijke nationale en regionale jury’s verstrekt.

Verder kan een deel van de informatie op het voordrachtformulier voor onderzoeks-, educatieve en/of overige doeleinden worden gebruikt. Wij maken de identiteit van de kandidaat of van de organisatie waar de kandidaat werkzaam is uitsluitend kenbaar aan de financiers, de juryleden en de daaraan gelieerde partijen.

Kandidaten dienen hiermee akkoord te gaan om aan de voordrachtsprocedure te kunnen deelnemen. Degene die de kandidaat voordraagt, kan diens eigen persoonsgegevens op het formulier vermelden. Dat is echter niet in alle gevallen vereist. Mochten deze gegevens worden verstrekt, dan zijn daarop dezelfde voorwaarden van toepassing als op de gegevens over de kandidaat. Voor alle nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar de informatie in het materiaal met betrekking tot het EY Entrepreneur of the Year-programma.

 1. EY alumni

De door alumni aan EY verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van contact met die alumni en worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet aan derden ter beschikking gesteld.

 1. EY Client Portal

Mocht u van uw contactpersoon bij EY toegangsrechten tot het EY Client Portal hebben gekregen, dan raden wij u aan het privacy statement dat voor deze dienstverlening geldt in zijn geheel door te nemen. U komt bij dit privacy statement zodra u inlogt op het EY Client Portal.

De bij aanmelding verzamelde gegevens worden met behulp van in de branche gangbare encryptietechnologie beschermd, daar deze gegevens via internet worden verstuurd.

Als u zich aanmeldt op Onze Site, worden uw persoonsgegevens in ons Customer Relationship Management (CRM-)systeem opgeslagen. Gegevens van aanmelders die 18 maanden niet actief zijn gebruikt, worden uit ons CRM-systeem verwijderd. Wilt u weten hoelang gegevens op het gedeelte ‘Carrière’ van Onze Site, de sites voor de aanmelding voor evenementen, het EY Alumni Portal en het EY Client Portal worden bewaard, bekijk dan de desbetreffende privacy statements.

Hebt u ervoor gekozen om geen nieuwe publicaties van EY te ontvangen, dan blijft uw naam op onze ‘opt-out’-lijst staan om te voorkomen dat u nog publicaties van EY ontvangt.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

EY verzamelt via Onze Site niet doelbewust bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens), tenzij wij daartoe in een bepaald land wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor wervings- en selectiedoeleinden. Onder gevoelige persoonsgegevens wordt onder meer verstaan gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens, indien verwerkt voor het uitsluitende doel ze tot een natuurlijke persoon te herleiden; gegevens over gezondheid; gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid; en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens.

Beveiliging

EY spant zich in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Openbaarmaking

EY mag uw persoonsgegevens uitsluitend om de volgende redenen buiten haar organisatie bekend maken:

 • Indien openbaarmaking noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen en er een derde organisatie bij betrokken is waarmee EY een relatie onderhoudt (zie ‘Links naar derden’ hieronder); of
 • Indien u als bezoeker daar uitdrukkelijk om verzoekt; of
 • Op last van de rechter of op grond van een ander juridisch vereiste of wettelijk voorschrift; of
 • Indien de openbaarmaking redelijkerwijs verband houdt met de verkoop of andere vervreemding van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten.

EY kan externe dienstverleners inschakelen voor bijvoorbeeld IT-diensten en andere administratieve ondersteuning voor het beheer van Onze Site.

Doorgifte van persoonsgegevens

EY werkt met een uitgebreid privacy-compliance programma dat onder andere door de EU goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften (‘Binding Corporate Rules’) en certificering volgens het door het Amerikaanse ministerie van Handel beheerde privacyschild tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS (‘Privacy Shield’) omvat. Meer informatie over onze Binding Corporate Rules is te vinden op de desbetreffende pagina. Wilt u meer weten over de manier waarop EY de voorschriften van het privacyschildprogramma naleeft, bekijk dan EY’s Privacy Shield statement.

EY deelt uw persoonsgegevens alleen met derden die schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau te bieden.

Controleren van persoonsgegevens

EY verzamelt en verwerkt via Onze Site verkregen persoonsgegevens niet voor verspreiding onder of verkoop aan externe partijen ten behoeve van consumentenmarketing. Evenmin host EY mailings voor derden.

U hebt het recht informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. EY stelt u in staat uw persoonsgegevens op juistheid te controleren en ze up-to-date te houden. Indien u op enig moment wenst dat EY uw persoonsgegevens corrigeert of verwijdert of de verwerking ervan beperkt, of wilt weten of uw persoonsgegevens door EY al dan niet worden verwerkt, of indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien of besluit uw recht op dataportabiliteit uit te oefenen of uw toestemming voor verwerking in te trekken, kunt u contact met ons opnemen.

Links naar derden

Wij wijzen u erop dat Onze Site af en toe links naar andere sites kan bevatten waarop dit privacy statement niet van toepassing is. Het is mogelijk dat bezoekers van Onze Site voor meer informatie (zoals over onze Thought Leadership, evenementen, content sponsorships, vendor services, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en sociale netwerken) worden doorgeleid naar de sites van derden.

EY is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens op servers van derde partijen. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy statement op de website van elke derde partij waarnaar u vanaf Onze Site wordt doorgeleid als u wilt weten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Cookies en web beacons

Onze Site maakt gebruik van cookies, web beacons en andere webtechnologie zoals CAPTCHA’s om de prestaties van de site en uw browse-ervaring te verbeteren. Verder maken sommige gedeelten van Onze Site gebruik van cookies om een beter beeld van u te krijgen, zodat wij u bij het bezoeken van Onze Site een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden.

Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een stukje technologie met behulp waarvan Onze Site bepaalde informatie (een ‘identifier’) in uw browser kan opslaan en dat alleen wordt toegepast terwijl u Onze Site bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die Onze Site enkel bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden, zodat we de voorkeurslocatie en -taal van gebruikers kunnen vaststellen en hen bij hun bezoek aan Onze Site naar de juiste homepage kunnen doorleiden.

Cookies kunnen voor nog meer doeleinden worden ingezet. In bijvoorbeeld het gedeelte met Thought Center-webcasts (hierna: “Webcast Section”) worden cookies toegepast om abonnees toe te laten die bij aanmelding aangegeven hebben automatisch ingelogd te willen worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat deelnemers aan online-polls hun stem niet meer dan één keer kunnen uitbrengen.

Op sommige pagina’s van Onze Site wordt gebruik gemaakt van cookies om op basis van uw surfgedrag interessegebieden in kaart te brengen, zodat wij beter begrijpen wat voor u belangrijk is en wij u gerichter kunnen benaderen.

Hoe kunt u cookies blokkeren?

Als u liever geen cookies van Onze Site of de Webcast Section wilt ontvangen, kunt u uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt verzonden, zodat u kunt beslissen deze al dan niet te accepteren. Wij wijzen er wel op dat u, indien u kiest voor uitschakeling van de cookiesfunctionaliteit van uw browser, niet ten volle van alle functies van Onze Site kunt profiteren. Zo zijn automatisch inloggen en andere personalisatiefuncties van de Webcast Section in dat geval niet beschikbaar.

Welke cookies gebruiken wij?

De cookies die Onze Site gebruikt, zijn te verdelen in vier categorieën, elk met hun eigen functie:

 1. Essentiële/strikt noodzakelijke cookies

Sommige cookies die wij gebruiken zijn onmisbaar voor de werking van Onze Site. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om uw inloggegevens op bepaalde gedeelten van de site te kunnen onthouden.

 1. Prestatieverbeterende cookies

Deze categorie cookies helpt ons de prestaties en de opzet van Onze Site te verbeteren. Wij kunnen er mee nagaan hoe vaak een pagina wordt bezocht, en of een bezoek aan Onze Site via een advertentie of op een andere manier tot stand is gekomen.

 1. Op functionaliteit gerichte cookies

Wij maken ook gebruik van cookies die ons helpen de door u gekozen instellingen te onthouden of die ons met andere functionaliteiten ondersteunen tijdens uw bezoek aan Onze Site. Zo kunnen wij beter onthouden wat u eerder hebt geselecteerd, en kennen wij uw voorkeuren wanneer u Onze Site opnieuw bezoekt.

 1. Targeting & tracking-cookies

Op sommige pagina’s van Onze Site maken wij gebruik van cookies om op basis van uw surfgedrag een beeld te krijgen van uw interessegebieden, zodat wij u later een meer gepersonaliseerde dienst kunnen aanbieden. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u tijdens de diverse campagnes die wij van tijd tot tijd in samenwerking met websites van derden organiseren, alleen boodschappen ontvangt die voor u relevant zijn.

Deze cookies verzamelen informatie over de locatie waar u hebt ingelogd, de plaats op Onze Site waar uw boodschap is getoond, de kenmerken van die boodschap, de manier waarop u op Onze Site bent terechtgekomen (direct of indirect), het apparaat dat u voor het bezoek aan Onze Site hebt gebruikt en de informatie die u gedownload hebt. Deze gegevens worden in geanonimiseerde vorm via externe leveranciers verzameld.

Verder maken wij op sommige pagina’s van Onze Site gebruik van cookies om met externe gegevensleveranciers te communiceren voor het extrapoleren van uw surfgedrag. Zo begrijpen wij beter welke reclame relevant is en kunnen wij in de toekomst gerichtere reclame tonen. Alle gegevens die wij ontvangen zijn geaggregeerd en geanonimiseerd, maar bevatten wel cijfermatige informatie over onder meer demografische kenmerken, online gedrag, interessegebieden en levensstijl. Targeting & tracking-cookies worden via vertrouwde derde leveranciers ingezet. Voor meer informatie over onze leveranciers en de werking van deze cookies kunt u contact met ons opnemen.

Wat is een web beacon?

EY adverteert bij tijd en wijle op websites van derden. Om het succes van onze reclamecampagnes te meten, kan het zijn dat wij gebruik maken van technologie voor bezoekersherkenning met namen als ‘webbakens’, ‘web beacons’ of ‘action tags’, die het aantal bezoekers tellen die op Onze Site zijn terechtgekomen nadat hun op de site van een derde een EY banner-advertentie werd getoond. Wij gebruiken deze technologie niet om bij uw persoonsgegevens te komen, maar uitsluitend om een cijfermatig totaalplaatje op te kunnen stellen over bezoekers die op Onze Site terechtkomen en om de effectiviteit van onze advertenties te meten.

Door op Onze Website te surfen, stemt u ermee in dat wij cookies en web beacons op uw computer of mobiel apparaat kunnen installeren. Wilt u liever geen cookies of web beacons ontvangen, dan moet u Onze Site niet meer bezoeken of de instellingen van uw browser aanpassen.

Social Media Platforms

U hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan de diverse blogs, forums, wiki’s en andere platforms voor sociale media (hierna: “Social Media Platforms”) die EY aanbiedt. Het voornaamste doel van deze Social Media Platforms is u de mogelijkheid te bieden content te delen. EY kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer persoonlijke informatie die u op Social Media Platforms deelt, door een andere gebruiker gebruikt, misbruikt of anderszins toegeëigend wordt.

EY biedt ook links aan naar andere social media platforms die beheerd worden op servers buiten EY door personen over wie of organisaties waarover EY geen zeggenschap heeft. EY is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie die op deze servers staat.

Een link naar de website van een derde partij kan niet aldus worden opgevat dat EY of de derde partij de ander of diens producten en/of diensten goedkeurt. EY is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van gebruikersgegevens op servers van derde partijen. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy statement op de website van elke derde partij waarnaar u via Onze Site wordt doorgeleid als u wilt weten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Kinderen

Deze website (Onze Site) is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij onderkennen het belang van het beschermen van informatie over kinderen, met name in een online-omgeving, en wij verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen.

Aanpassingen van dit privacy statement

Het is EY toegestaan dit privacy statement waar nodig aan te passen. Houdt u er bij aanpassingen rekening mee dat het (maximaal) 30 werkdagen kan duren voordat de nieuwe privacygebruiken zijn doorgevoerd. Kijk regelmatig op deze pagina als u eventuele aanpassingen wilt (blijven) volgen.

Afmelden

EY biedt u diverse keuzemogelijkheden wat betreft het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Als u zich via ey.com heeft geabonneerd op met EY verband houdende updates, maar geen e-mails meer wenst te ontvangen, gaat u naar de afmeldingspagina van de applicatie waarop u zich hebt geabonneerd.

Klachten

Denkt u dat EY mogelijk inbreuk maakt op privacywetgeving of enig ander wettelijk voorschrift dan kunt u contact opnemen met uw vaste EY contactpersoon of met de Global Privacy Officer van EY, Office of the General Counsel, 6 More London Place, London, SE1 2DA, Verenigd Koninkrijk. Een Privacy Officer van EY zal uw klacht onderzoeken en u informeren over de behandeling daarvan.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop EY uw klacht heeft afgehandeld, dan hebt u het recht hierover een klacht in te dienen bij de toezichthoudende privacy autoriteit van uw land. U kunt de zaak ook aan een bevoegde rechter voorleggen.

Contact

Heeft u vragen, of heeft u het gevoel dat bepaalde kwesties niet afdoende in dit privacy statement worden geregeld, neem dan contact op met ons of met uw vaste EY contactpersoon